Common Name: Langur
Scientific Name: Presbytis entellus

Back to Biodiversity